• Foreningens formål
 • Bliv medlem
 • Begrundelse for stiftelse af foreningen 2002
 • Medlemmer
 • Generalforsamling 2016
 • Generalforsamling 2020
 • Vedtægter
 • Vedtægter

  for
  Afstøbningssamlingens Venner

  Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26.9.2002.
  Revideret 17.11.2003, 5.2.2008 og 22.11.2016.

  § 1. Foreningen Afstøbningssamlingens Venner har til formål at virke for, at Den kongelige Afstøbningssamling får et videnskabeligt og teknisk-administrativt personale, rimelige åbningstider og et budget, der gør det muligt at drive samlingen, således at der kan forskes og formidles på et niveau, der mindst svarer til status før 1. april 2002.

  § 2. Foreningen optager enkeltpersoner samt institutioner og foreninger som medlemmer.

  § 3. Foreningens generalforsamling vælger bestyrelsen, der består af i alt 6 medlemmer. Endvidere vælges to revisorer.
  Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ved almindelig stemmeflertal, således at hvert år skiftevis 3 medlemmer fratræder. Genvalg kan finde sted. Revisorerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

  § 4. Foreningens medlemsmøder afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Der afholdes generalforsamling en gang årligt, til hvilken der indkaldes med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen fremlægges årsberetning og revideret regnskab til godkendelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter begæring derom.

  § 5. Medlemskab er kontingentfrit. Foreningen modtager gerne frivillige bidrag fra medlemmer og andre.

  § 5.1 Bestyrelsen kan også anmode medlemmerne om at donere bidrag eller give en gave. Dette sker ved angivelse af formål samt en dato for indsamlingens udløb. Medlemmerne informeres derefter om indsamlingens resultat og eventuelle overskydende midler fra indsamlingen overføres automatisk til foreningens kasse.

  § 6. Vedtægtsændringer kan kun foretages på den ordinære generalforsamling. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændringer må være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag om vedtægtsændringer skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  § 7. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes efter bestyrelsens beslutning til fordel for Den kongelige Afstøbningssamling.