• Foreningens formål
 • Bliv medlem
 • Begrundelse for stiftelse af foreningen 2002
 • Medlemmer
 • Generalforsamling 2016
 • Generalforsamling 2020
 • Vedtægter
 • Generalforsamling 2016

  Referat af generalforsamlingen i foreningen Afstøbningssamlingens Venner

  Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 17.00 – 19.00
  i Afstøbningssamlingen, Vestindisk Pakhus

  Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Formandens beretning.
  5. Museumsinspektør for Afstøbningssamlingen Henrik Holm orienterer om samlingens situation og aktiviteter siden sidste generalforsamling.
  6. Diskussion af foreningens fremtidige virke, herunder idékatalog.
  7. To forslag fra Mi Berner til idékatalog.
  8. Forslag fra bestyrelsen: Ændringen af bestyrelsesmedlemmernes antal, vedtægternes §3. Medlemmerne skæres ned fra 11 til 6.
  9. Valg af bestyrelse.
  10. Evt.

  1. Valg af ordstyrer

  Jan Stubbe Østergaard (NCG) blev valgt.

  2. Valg af referent

  Jan Zahle blev valgt.

  3. Fremlæggelse af regnskab

  Mette Moltesen, kasserer, fremlagde regnskabet, som var godkendt og påtegnet af Thyge Bro, revisor. Beholdningen d.d. er kr. 7.775,85.

  4. Formandens beretning

  Ernst Jonas Bencard: Besparelserne blev udmøntet ved lukning af samlingen pr. 1. marts 2016 – de møjsommeligt opnåede fremskridt siden lukningen i 2002 faldt bort inkl. halvering af inspektør Henrik Holms arbejdstid.
  I april og maj afholdt foreningen tre “Proteståbninger” med en serie indlæg og samtaler, som belyste samlingens betydning og potentiale fra mange sider, se referaterne.
  Her skal blot fremhæves, at direktør Mikkel Bogh i sit indlæg den 20. maj slog fast, at der satses på, at samlingen bliver i pakhuset, og at samlingen vil være åben to gange om året – i efterårs- og påskeferien samt på kulturnatten.
  Ved mødet den 20. maj blev det klart, at SMK ikke har et særskilt budget for KAS / Vestindisk Pakhus og dermed ikke ved, hvad det koster. Mikkel Bogh ville få det ordnet, men bestyrelsen er ikke orienteret, om det foreligger nu.

  I august måned ansøgte foreningen i Kulturministeriet om Aktindsigt og kort tid efter kom der svar, hvor det bl.a. slås fast, “Der er ikke aktuelle planer om at fraflytte Vestindisk Pakhus.” Der medfulgte et par delvis kendte dokumenter og henvisning til et dokument af 22. august 2016 – altså ganske nyt – som foreningen med henvisning til offentlighedsloven § 23, stk. 1, 1. pkt. ikke fik aktindsigt i.

  I to måneder var cand. mag. Karen Nystrøm Simonsen ansat som virksomhedspraktikant i foreningen. Hun udarbejdede bl.a. et udkast til et idékatalog for foreningen på baggrund af såvel de tre åbninger som bogen Afstøbningssamlingen – død eller levende?, som Foreningen udgav i 2005. Den byggede delvis på indlæg ved en høring på Kunstakademiet i februar 2003.

  Foreningens tre overordnede mål er stadig: 1) samlingen skal holdes åben; 2) der skal ansættes mere personale; 3) der skal mere plads – hele huset skal inddrages.
  Indtil lukningen var samlingen klassificeret som en studiesamling med adgang til max. 150 af gangen. Ved en gennemgribende brandsikring kan samlingen opnormeres til almindeligt museumsbrug. Dette og meget mere vil blive behandlet i idékataloget.
  Idékataloget vil snarest blive færdigbearbejdet og skal bruges som bilag ved henvendelse til SMK, Kulturministeriet, folketingspolitikere, kulturudvalget, pressen m.m.

  5. Museumsinspektør for Afstøbningssamlingen Henrik Holm orienterede

  Prøver at holde samlingen levende – men det er naturligvis op ad bakke.
  Kulturnatten var en stor succes med mere end 1000 besøgende og som særarrangement en udstilling og visning ved Tekstilskolen Haandarbejdets Fremmes Skole i Holte.
  Statslige institutioner skal tage et antal personer på særlige vilkår ind i arbejdsstyrken, og KAS forsøger at løfte det sociale ansvar ved at tage personer i praktik på værkstedet, som kan producere mindre afstøbninger til salg. Hvis det går godt, kan SMK måske få en mere varig aftale med A-kasse og sociale myndigheder.
  P.g.a. lukningen af Vestindisk Pakhus kommer det ikke til at spille nogen rolle ved 100 års ‘fejringen’ til næste år af salget af De Vestindiske Øer i 1916. Kulturministeriet har givet en stor bevilling til billedkunstneren Jeannette Ehlers til et Monument for slaveriet, som muligvis skal opstilles foran pakhuset.

  Magnus Kaslov fra SMK fortalte, at museet fået lavet 3D-billeder af seks udvalgte skulpturer fra Den Kongelige Afstøbningssamling som en del af projektet SMK². 3D-billederne kan downloades gratis fra SMKs web og bruges til alt fra deling, kreativ genbrug og remix til animation og 3D-printning.

  6. Diskussion af foreningens fremtidige virke

  Der udspandt sig en livlig diskussion om mulighederne for besøg i samlingen af tegnere, børnehave- og skolebørn, om at udnytte beliggenheden til indretning af en cafe, genetablering af værksted med salg af kvalitetsafstøbninger, samarbejde med IT-højskolen om 3D-scanning af skulpturer, få bygningen belyst, om at søge penge ved crowd-funding, skabe synergier med en bred vifte af partnere, etc. Nogle af disse ideer er allerede afprøvet af SMK og er ikke økonomisk bæredygtige – og så går det jo ikke i dagens Danmark, selvom det ville bidrage til at vise samlingens potentialer. Flere af elementerne vil blive omtalt i ovennævnte idékatalog.

  7. To forslag fra Mi Berner

  Mi Berners forslag blev omdelt: Det er en forudsætning for at kunne skaffe penge til istandsættelse, at der foreligger en plan for indretningen af huset; SMK kunne arrangere udveksling af originalarbejder og afstøbninger mellem Sølvgade og Vestindisk Pakhus og dermed ophæve skellet mellem afstøbning og original. Endvidere foreslog Berner at SMK lejede lokaler ud i pakhuset til fx en privat fond; eller at andre danske museer kunne være interesserede i at få lokaler og udstillingsplads på den meget attraktive adresse.
  Det blev ikke afholdt afstemning om forslaget. Jan Zahle erklærede sig helt enig i, at der bør udarbejdes en plan for brugen af hele huset – en opgave, der primært påhviler SMK, og hvor Foreningen meget gerne vil bidrage. Tankerne om private og andre museer i huset er noteret men anses for utopiske.

  8. Forslag fra bestyrelsen

  Ændringen af bestyrelsesmedlemmernes antal, vedtægternes §3. Medlemmerne skæres ned fra 11 til 6.
  Ændringen blev vedtaget.

  9. Valg af bestyrelse

  De følgende genopstillede, og blev valgt: Ernst Jonas Bencard (Thorvaldsens Museum), Rune Frederiksen (Glyptoteket), Mette Moltesen (tidligere Glyptoteket) og Jan Zahle (tidligere i KAS). Ved mødet var der usikkerhed om Vinnie Nørskov (Antikmuseet, Aarhus) genopstillede.
  Nyvalgt blev Christel Tvedegaard Lund (klassisk filolog, repræsentant for Klassikerforeningen) og Nikoline Sauer Petersen (stud.mag, klassisk arkæologi)
  Ved bestyrelsesmøde den 30. november genvalgtes E.J. Bencard til formand, R. Frederiksen blev sekretær. V. Nørskov ville gerne fortsætte som medlem, hvorfor Mette Moltesen valgte at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter som kasserer. Thyge Bro fortsætter som revisor.

  10. Eventuelt

  De få indlæg er inkluderet i pkt. 6.