• Foreningens formål
 • Bliv medlem
 • Begrundelse for stiftelse af foreningen 2002
 • Medlemmer
 • Generalforsamling 2016
 • Generalforsamling 2020
 • Vedtægter
 • Generalforsamling 2020

  Referat af generalforsamlingen i foreningen Afstøbningssamlingens Venner

  Tirsdag d. 29. september 2020, kl. 17:30-19:30.
  Kunstakademiets Festsal, Charlottenborg, Kgs. Nytorv

  Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Formandens beretning.
  5. Samlingens situation og aktiviteter siden sidste generalforsamling, primært forår og sommer 2020.
  6. Diskussion af foreningens fremtidige virke, herunder idékatalog.
  7. Forslag fra bestyrelsen: paragraftilføjelse vedr. indsamlinger og brug af foreningens midler
   § 5.1 Bestyrelsen kan også indsamle midler blandt medlemmerne til konkrete formål. Dette sker ved angivelse af formål samt en dato for indsamlingens udløb. Medlemmerne informeres derefter om indsamlingens resultat og eventuelle overskydende midler fra indsamlingen overføres automatisk til foreningens kasse.
  8. Andre indkomne forslag.
  9. Valg af bestyrelse.
  10. Evt.

  Valg af ordstyrer

  Formand Ernst Jonas Bencard bød velkommen og Jan Stubbe Østergaard blev valgt som ordstyrer med applaus.

  Valg af referent

  Jane Fejfer valgtes som referent.

  Fremlæggelse af regnskab

  Ordstyreren anmodede om fremlæggelse af regnskab, som kasserer i foreningen Mette Moltesen omhyggeligt redegjorde for. Regnskabet blev godkendt af foreningen.

  Formandens beretning

  Formanden indledte sin beretning med en hilsen fra museumsinspektør Henrik Holm, som desværre ikke kunne deltage i Generalforsamlingen da han var optaget af undervisning på Københavns Universitet. Henrik Holms stilling som deltidsansat ved SMK og med ansvar for KAS er, således formanden, symptomatisk for situationen på KAS som værende underbemandet og underfinansieret.

  Formanden redegjorde herefter for bestyrelsens aktiviteter det sidste år suppleret med et historisk tilbageblik:
  Foreningens nye hjemmeside gipsen.dk, udarbejdet af Jonas Bencard og billedkunstner Peter Højlund Palluth, blev præsenteret. Hjemmesiden har tre hovedspor: 1) aktuelle begivenheder, 2) historisk dokumentation af samlingen, samt 3) samlingens vigtighed, hvor bl.a. afbildningen af værkerne i deres diversitet peger på de utallige muligheder, samlingen rummer. Hjemmesiden skal alt i alt fungere som et dokumentationscenter for alt vedrørende KAS, som alle kan bidrage til. Den flotte hjemmeside fik gennem aftenens løb mange rosende ord fra foreningens medlemmer.

  Herefter orienterede formanden om aktionen foran Finansministeriet d. 31. oktober 2019, organiseret af en gruppe billedkunstnere Bjørn Nørgaard, Rine Rodin og Fredrik Tydén. Formanden beskrev aktionen, hvor nye afstøbninger af Venus (fra Milo) og Apollon (Belvedere) brutalt blev slået i stykker og afleveret til finansministeren som en re-enactment: en re-enactment af 1966-situationen, hvor SMK også smadrede gipser, man ikke mente at kunne finde plads til ved flytningen til Ledøje. Efter aktionen dannedes en arbejdsgruppe bestående af aktionens organisatorer og to af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Rune Frederiksen og formanden. Denne gruppe fortsatte med at foranstalte aktioner, kontakte pressen, medvirke i radioprogrammer og andre tiltag.

  Vigtigst var gruppens efterfølgende foretræde for Folketingets Kulturudvalg d. 3. juni 2020, hvor politikerne blev overdraget et informationshæfte, som et opråb til politikerne om samlingens kritiske tilstand. At den er i en aktuel kritisk tilstand skyldes 1) forlydende om salg af Vestindisk Pakhus, 2) flytning af gipserne muligvis til Brede Værk, og 3) underfinansieringen helt generelt. Kort sagt, foreningens formål er p.t. at få forhindret salget og flytningen – og ideelt set at få samlingen på Finansloven igen!

  Som følge af foretrædet blev kulturministeren kaldt i samråd, hvor samlingens fremtid skulle diskuteres. Dette blev desværre af ukendte grunde aflyst, men drøftelser om samlingens og Vestindisk Pakhus’ fremtid skulle efter ministerens udtalelser til pressen blive genoptaget i efteråret 2020.

  Der blev også blandt foreningsmedlemmer indsamlet penge til en plakat med appellen Bevar KAS i Vestindisk Pakhus. Den blev hængt op i byrummet i København.

  Formanden henviste i øvrigt til de mange presseomtaler, som alle er at finde på hjemmesiden. Her finder man også omtale af et Kolonihistorisk Center som en mulig museal sambo i dele af Vestindisk Pakhus. Formanden ræsonnerede, at hvis et sådant center blev realiseret, kunne det blive et godt match med KAS i Vestindisk Pakhus.

  Formanden pegede også på de sider på gipsen.dk, hvor samlingens samlingens historie opridses: Fra opmagasineringen i laden i Ledøje i 1966 og frem til redningen i 1980erne se fx her, her og her.

  I løbet af sommeren har foreningen bedt om aktindsigt hos både SMK og Kulturministeriet. Heraf fremgår, at ministeriet i 2019 udbad sig en udredning om en mulig flytning af gipserne til nogle af Nationalmuseets bygninger på Brede Værk. Præmissen for udredningen er, at der rent udstillingsmæssigt er tale om et “formidlingsniveau svarende til et åbent magasin”! Og – meget sigende for ministeriets ambitionsniveau for samlingen – på 38% af den plads, som gipsen optager nu i Vestindisk Pakhus – dvs. udredningen er et bevis for, at en mulig flytning fra ministeriets side er tænkt som en opmagasinering og reelt en lukning af samlingen.

  Formanden viderebragte en hilsen til foreningen fra professor og billedhugger Bjørn Nørgaard om vigtigheden ved at holde fast i aktionerne og fortsat skabe opmærksomhed omkring KAS’ situation ledte op til de følgende to punkter på dagsordenen:

  Samlingens situation og aktiviteter siden sidste generalforsamling, primært forår og sommer 2020
  &
  Diskussion af foreningens fremtidige virke, herunder idékatalog

  Behandledes under et punkt – samlingens situation og indhentning af ideer til kommende aktiviteter og aktioner. Her var der bred enighed om, at det er vigtigt at fortsætte aktionerne, og at man kunne aktivere de mange medlemmer af foreningen i sådanne.

  SMKs initiativ med at holde samlingen åben hen over sommeren og det flotte besøgstal viser, at der er stor interesse for samlingen, men ikke desto mindre har det hidtil på trods af de mange tiltag ikke været muligt rigtigt at fange politikernes opmærksomhed omkring samlingens vigtighed.

  Flere medlemmer talte for at et tættere samarbejde med danske kolonihistorikere ville kunne udvide gipsens kontekst, bogstaveligt og metaforisk, og tappe den ind i en meget aktuel debat om Danmark som kolonimagt og en generel eurocentrisk historieskrivning. Et konkret forslag i den retning var, at man ansøgte nogle af fondene om midler til afholdelse af en foredragsrække i Vestindisk Pakhus.

  En anden måde at bringe samlingen ind i fremtiden på vil være at udbygge samarbejdet med samtidskunstnere for at skabe en ny form for aktualitet og nærvær i den. Bestyrelsen tog detaljerede noter fra disse diskussioner og vil fortsætte sit arbejde for, at samlingen kan vedblive med at være et rigtigt museum og alle idéer, som kom frem, og som det menes realistisk og rigtigt at få realiseret, vil man arbejde videre med. Det blev også pointeret, at medlemmerne meget gerne må blive ved med at komme både med idéer til, hvad man kan gøre, samt med forslag til hvordan sådanne idéer kan føres ud i livet og af hvem.

  Forslag fra bestyrelsen: paragraftilføjelse vedr. indsamlinger og brug af foreningens midler

  § 5.1 Bestyrelsen kan også anmode medlemmerne om at donere bidrag eller give en gave. Dette sker ved angivelse af formål samt en dato for indsamlingens udløb. Medlemmerne informeres derefter om indsamlingens resultat og eventuelle overskydende midler fra indsamlingen overføres automatisk til foreningens kasse.

  Sekretær i foreningen Rune Frederiksen orienterede om baggrunden for paragraftilføjelsen angående mulighed for at indsamle midler og brug af disse. Efter nogen snak enedes man om at vedtage paragraftilføjelsen.

  Bestyrelsen opfordredes af enkelte medlemmer til i fremtiden at informere bedre om, hvorledes og hvornår de indsamlede penge omsættes, eksempelvis som plakater i byrummet.

  Andre indkomne forslag

  Der var ingen andre indkomne forslag.

  Valg af bestyrelse

  Valg til bestyrelse forløb hurtigt og enkelt. Halvdelen af bestyrelsen, Ernst Jonas Bencard (formand), Rune Frederiksen (sekretær) og Nikoline S. Petersen modtog genvalg. Nye i bestyrelsen er billedkunstnerne Rine Rodin og Frederik Tydén samt Erik Kristensen, som er formand for klassikerforeningen. De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats i den foregående periode.

  Evt.

  Der var intet under eventuelt.

  Ordstyreren takkede forsamlingen for ro og orden og bestyrelsen for dens vigtige og ihærdige arbejde og formanden bød medlemmerne på et glas vin, som blev serveret efter alle sundhedsmyndighedernes coronaregler.