• Om Afstøbningssamlingen
 • Tidslinje
 • Co-creation 2010-19
 • Samlingens historie
 • Myten om de lave besøgstal
 • Gips er posh
 • International vurdering
 • We Are Travelers
 • Opstillingen i Vestindisk Pakhus
 • Kunst og Museum 1980
 • Rapport fra Ledøje 1981
 • Kulturministeriets udvalg 1982
 • Kulturministeriets udvalg 1982

  I 1980 gjorde SMK, Foreningen af danske Kunstmuseer og flere andre Kulturministeriet opmærksom på de særdeles kritiske opbevaringsforhold for Afstøbningssamlingen i den ladebygning i Ledøje, hvor samlingen havde været deponeret siden udflytningen i 1966 fra Statens Museum for Kunst i Sølvgade.

  Kulturministeriet nedsatte da 3.11.1980 et udvalg, der fik følgende kommissorium:

  – hurtigst muligt at fremkomme med forslag til en flytning af den kgl. afstøbningssamling fra det nuværende opbevaringssted på Duekærgård i Ledøje til andre lokaler, hvor samlingen vil kunne opbevares uden at nedbrydes yderligere, og hvor en konserveringsmæssig indsats vil kunne påbegyndes med henblik på mulig senere genopstilling af samlingen.

  – at udarbejde overslag over de forventede udgifter i forbindelse med flytning, konservering og genopstilling af afstøbningssamlingen

  – at udtale sig om muligheden for en udskillelse af visse dele af samlingen.

  Udvalgets medlemmer var følgende:

  • Overinspektør Erik Fischer, Statens Museum for Kunst (formand)
  • Professor, dr.phil. Kristian Jeppesen, Institut for klassisk og nærorientalsk arkæologi, Aarhus Universitet
  • Museumsdirektør Dyveke Helsted, Thorvaldsens Museum
  • Museumsinspektør Troels Andersen, Silkeborg Kunstmuseum
  • Fuldmægtig Annelise Jensen, Ministeriet for kulturelle Anliggender
  • Forskningsbibliotekar Marie Louise Berner, Kunstakademiets Bibliotek (sekretær)

  Billedhugger Eric Erlandsen var udvalgets konserveringskyndige konsulent. Han udarbejdede 1981 en rapport over Afstøbningssamlingens bevaringstilstand.

  Udvalget så på flere muligheder for et nyt hjemsted for Afstøbningssamlingen i Aarhus, Odense og København. Det forudsattes, at nye lokaler ikke skulle være et midlertidigt lejemål, og at samlingens pladsbehov på 3000 m2 kunne opfyldes.

  Det lykkedes ikke at finde egnede steder i Aarhus og Odense. I København lokaliserede udvalget tre mulige hjemsteder for Afstøbningssamlingen: Gl. Dok Pakhus, Strandgade og Pakhus C (det nuværende Nordatlantens Brygge) på Grønlandske Handels Plads, begge på Christianshavn. Og den tidligere geværfabrik på Ny Tøjhusgrunden ved Amager Boulevard / Islands Brygge.
  Besynderligt nok var Vestindisk Pakhus, som var ejet af Kulturministeriet, og hvor samlingen jo endte i 1984, ikke en del af udvalgets overvejelser.

  Udvalget færdiggjorde sin rapport i 1982 med den officielle titel: Indstilling af juni 1982 fra det af Kulturministeriet nedsatte udvalg vedrørende Den Kgl. Afstøbningssamling.

  Udvalgets rapport udgjorde en væsentlig bestanddel af beslutningsgrundlaget for kulturminister Mimi Jakobsen, da hun i begyndelsen af 1983 bestemte, at Vestindisk Pakhus fremover skulle være Afstøbningssamlingens hjemsted.

  Indstillingen / rapporten kan downloades og læses her i sin fulde længde.

  Udvalgets konklusion gengives også her:

  … udvalget [kan] sammenfatte sine synspunkter i følgende konklusion, hvori det i videst muligt omfang har søgt at besvare de spørgsmål, der er indeholdt i dets kommissorium:

  1. Samlingen er i sin art og i sit omfang en europæisk sjældenhed og i praksis uerstattelig.

  Den har især sin styrke i bredden, og den er i det hele velegnet til at indtage en fremtrædende plads både i folkeoplysningens og i forskningens tjeneste.

  Udvalget mener ikke, at nogen del af samlingen er af underordnet værdi eller af andre grunde bør udskilles fra hovedmassen. Det vil dog ikke være til skade for samlingens overskuelighed og udstillingsmæssige tiltrækning, hvis afstøbninger af overvejende videnskabelig interesse opstilles i knapt så pladskrævende omgivelser som de oplagte publikumsattraktioner.

  Samlingens pladsbehov kan beregnes til ca. 3000 m2, hvoraf ca. 4/5 bør afsættes til udstillingsarealer og ca. 1/5 til studierum.

  2. Samlingen står endnu til at redde, hvis dens overførelse til tørre og tempererede omgivelser ikke lader vente for længe på sig.

  Omkostningerne ved en tilbageflytning til København i normalt tempo ville for tiden beløbe sig til ca. 740.000 Kr. inkl. moms (ifølge tilbud), men der må påregnes ekstra tid til sortering og klassificering af afmonterede afstøbninger og deres bestanddele sideløbende med flytningen, hvorfor det formentlig ville kunne betale sig at lade arbejdet udføre af et lille særligt optrænet hold gennem et længere tidsrum, med én eller højst to lastbiler i fast pendulfart til deres rådighed.

  Nedpakningen og udpakningen må organiseres og overvåges af en arkæologisk/kunsthistorisk sagkyndig i samarbejde med en konservator.

  Til konserveringsarbejdet må der oprettes et værksted (oprettelsessum ca. 125.000 Kr. uden install.), hvortil der som minimum knyttes en faguddannet konservator og en konserveringstekniker (årlig driftsudgift inkl. lønninger ca. 300.000 Kr.). Arbejdet kan udføres i det tempo, ressourcerne tillader.

  Hvis der træffes beslutning om samlingens flytning og retablering er det også uomgængeligt nødvendigt, at der sikres den en arkæologisk/kunsthistorisk uddannet leder, der kan planlægge alle etaper under samlingens retablering og forestå dens administration.

  En sådan lederstilling kan imidlertid først normeres, når der er truffet afgørelse om samlingens fremtidige status.

  3. Samlingens folkeoplysende og forskningsmæssige værdier gør det ønskeligt, at den placeres i en tætbefolket del af landet, hvor arkæologisk og kunsthistorisk forskning og undervisning i forvejen finder sted.

  Udfra disse kriterier er det for udvalget klart, at København og hovedstadsregionen iøvrigt, derefter Aarhus og Odense i den nævnte rækkefølge byder på de bedste betingelser.

  Under udvalgets søgning efter en passende bygning til samlingens permanente anbringelse har det desuden vist sig (hvad man også på forhånd måtte vente), at hovedstadsregionen rummer langt flere potentielle og reelle muligheder end både Aarhus og Odense, jvf. oversigten under afsnit 7.

  Udvalget skal derfor indstille, at der hurtigst muligt træffes beslutning om og skaffes bevillingsmæssigt grundlag for flytningen af den kgl. afstøbningssamling til én af de offentligt ejede bygninger i hovedstadsregionen, udvalget har peget på som anvendelige til formålet.

  Juni 1982.

  Troels Andersen
  Marie Louise Berner
  Erik Fischer (formand)
  Dyveke Helsted
  Annelise Jensen
  Kristian Jeppesen