• Om Afstøbningssamlingen
 • Tidslinje
 • Co-creation 2010-19
 • Samlingens historie
 • Myten om de lave besøgstal
 • Gips er posh
 • International vurdering
 • We Are Travelers
 • Opstillingen i Vestindisk Pakhus
 • Kunst og Museum 1980
 • Rapport fra Ledøje 1981
 • Kulturministeriets udvalg 1982
 • Tidslinje

  Scroll dig gennem Den Kongelige Afstøbningssamlings / KASs tumultariske historie her.

  Afstøbningssamlingen / KAS har altid været en institution på usikker grund. Det begyndte egentlig meget godt, men fra KASs grundlæggelse i 1895 og op gennem det 20. århundrede har samlingen i stigende grad været betragtet som en gøgeunge på SMK. Der findes utallige kritiske røster om KAS og dens anbringelse på SMK. Nedenfor er kun et udvalg af de vigtigste nævnt.

  1872 Kunsthistorikeren Julius Lange slår til lyd for en afstøbningssamling i København:
  “… Gibsafstøbninger over Billedhuggerværker fra de klassiske Kunstepoker… gjør langt mere Nytte for Kunstens Erkjendelse end en Samling af kostbare Originalværker.”

  1883 Brygger Carl Jacobsen foreslår Kultusministeriet et nationalt “Museum for Gibsafstøbninger og Sculpturværker fra alle Tider”.

  Han tilbyder at købe afstøbninger for egen regning, hvis den danske stat stiller lokaler og driftsmidler til rådighed. Planerne bliver i første omgang ikke til noget.

  1885 Arkitektkonkurrencen til det kommende Statens Museum for Kunst / SMK udskrives. Bygningens stueetage skal rumme en skulptursamling, mens malerisamlingen skal huses på 1. etage.

  Skulptursamlingen skal omfatte både originalværker og gipsafstøbninger.

  1890 Kultusministeriet beder Carl Jacobsen og Julius Lange om råd mht. etableringen af “en almindelig Sculptursamling omfattende saavel danske Arbeider… som Afstøbninger efter andre Landes hovedværker fra de ældste Tider til Nutiden” på det kommende SMK.

  1891 Kultusministeriet beder Julius Lange udarbejde en plan for skulptursamlingen på det kommende SMK.

  Langes plan specificerer de ønskede afstøbninger; hvad de koster; og hvor de skal placeres.
  Finansministeriet bevilger ikke penge til planens gennemførelse.

  1893 Julius Lange fremlægger sin plan i to foredrag: Om vore Skulptur- og Malerisamlinger...

  Planen rummer en nordisk og en udenlandsk afdeling – tilsammen en skulpturens folkehøjskole, der skal formidle et “Begreb om det Hele”. SMKs originalskulpturer indgår ikke i planen.

  1895 Den Kongelige Afstøbningssamling (KAS) oprettes som selvstændig samling på SMK. Julius Lange udnævnes til direktør og får også ansvaret for Den Kongelige Skulptursamling.

  Staten bevilger 5000 kr. årligt til køb af afstøbninger. Lange igangsætter anskaffelserne.

  1896 Kunstakademiet afgiver 43 gipsafstøbninger til KAS. Samlingen omfatter på dette tidspunkt ca. 200 numre. Opstillingen påbegyndes i stueetagen på SMK.

  Julius Lange dør.

  Det nybyggede SMK åbner i efteråret. KAS åbnes dog ikke.

  1897 Carl Jacobsen bliver direktør for KAS, mens skulptursamlingen ledes af SMKs direktør, Emil Bloch. SMK har fra starten pladsproblemer, og de to direktører strides om rummene. Bloch skriver til Kultusministeriet, at med tiden må “…Afstøbningerne vige Pladsen for de originale Konstværker.”

  Kunsthistorikeren Francis Beckett bliver assistent ved KAS.

  1897-98 Carl Jacobsen køber ca. 600 afstøbninger til KAS primært græsk-antikke skulpturer. Kunstakademiet afgiver ca. 90 gipser. KAS rummer dermed over 800 numre.

  Jacobsen har købt 524 gipser for egen regning, men vil gerne donere dem til KAS, hvis staten fortsætter indkøbene og skaffer mere plads.

  1898 KAS åbner 10.11.1898 og fylder næsten hele SMKs stueetage.

  1899-1904 KAS vokser med ca. 100 afstøbninger om året, indkøbt af Carl Jacobsen. Hovedsagelig græsk-antik kunst.

  Kong Georg af Grækenland skænker 91 skulpturer til KAS.

  1902 Kultusministeriet nedsætter en kommission med deltagelse af bl.a. Emil Bloch og Carl Jacobsen for at løse SMKs pladsproblemer.

  Kommissionen når ikke til enighed og opstiller 1904 flere muligheder mht. KAS: Den kunne blive i bygningen med mindre plads; den kunne flytte til en ny tilbygning til SMK; eller til et andet sted i København. Ingen af mulighederne blev realiserede.

  1903-04 Francis Becketts Katalog over Den kongelige Afstøbningssamling udkommer i to bind med i alt 1346 katalognumre.

  1905 Pga. pladsproblemer for KAS opmagasineres en del afstøbninger af renæssanceskulpturer i SMKs kældre.

  Carl Jacobsen flytter 1907-10 de opmagasinerede værker til Carlsbergmuseet i Valby og anbringer en del af nyerhvervelserne til KAS dér.

  1905-14 KAS vokser med ca. 25 afstøbninger årligt.

  1907 Som et udtryk for KASs pladsproblemer skriver museumsinspektør og senere direktør for SMK, Karl Madsen, at samlingen var “godt paa Vej til at ligne en Gipsers trange Lager.”
  Madsen anbefaler, at man flytter en del af samlingen til en anden bygning.

  1914 Carl Jacobsen dør og Francis Beckett udnævnes til direktør for KAS.

  Af Jacobsens indkøb af afstøbninger køber KAS 644 numre af dødsboet.

  1914-20 En del af KAS flyttes til studiesale i SMKs loftsrum.

  1925 KASs nyerhvervelseskonto skæres ned fra 5000 til 1000 kr. årligt.
  I 1926 skæres den yderligere til 900 kr. og ender i 1927 på 850 kr.

  1933 Francis Beckett fratræder. I hans 20-årige direktørtid voksede KAS med 255 numre.

  Posten som direktør for KAS overtages af SMKs direktør, Leo Swane. Han havde allerede 1931 erklæret: “…afstøbningssamlingen bør flyttes bort fra museumsbygningen.”

  1938 Undervisningsministeriet nedsætter en Kommission til Afhjælpning af Pladsmanglen på SMK, der bl.a. skulle tage stilling til “Spørgsmaalet om KASs Fjernelse fra Bygningen og dens passende Anbringelse andetsteds, samt Spørgsmaalet om et særligt Skulpturmuseum, eventuelt i Forbindelse med KAS.”

  1944 Kommissionen fra 1938 afgiver beretning og anbefaler ikke at flytte KAS fra Sølvgade. Man ønsker i stedet et nyt museum til originalkunsten.
  Bygningen i Sølvgade foreslås som et Centralinstitut for Kunststudier med bl.a. KAS som studiesamling.
  Disse planer blev ikke realiserede.

  1948 SMKs kommende direktør, Jørn Rubow, udtaler, at hvis man ikke kan finde plads på museet “maa KAS ofres. Æstetisk set er den en Uhyrlighed… navnlig, i Hus med en Originalsamling. …[hvis] den har Værdi som Studiesamling, maa det være… overkommeligt at skaffe den en beskednere Bygning.”

  1952 Det overvejes at lægge KAS ind under Københavns Universitet som studiesamling for fagene klassisk arkæologi og kunsthistorie.

  Planerne bliver skrinlagt, da finansudvalget ikke vil bevilge penge.

  1954 Undervisningsminister Julius Bomholt beslutter at flytte KAS fra SMK: “Hovedsagen er… at faa ryddet museets underetage til bedre formaal. Museet har krav paa den plads.”
  Beslutningen bliver i første omgang ikke gennemført.

  Begyndelsen af 1960erne KAS fylder ca. halvdelen af rummene i stueetagen på SMK. Resten af samlingen er opmagasineret.

  1966 Ved ombygningen af SMK flyttes KAS til et depot i en utæt lade i Ledøje uden for København.

  Det var tanken, at der skulle nyindrettes lokaler til KAS i de to indre gårde på SMK, der ved ombygningen blev overdækket.
  Denne plan blev ikke realiseret.

  Ca. 1971 Kulturministeriet erhverver Vestindisk Pakhus fra de statslige toldmyndigheder. Pakhuset skal anvendes som lager for Det kgl. Teater og Det kgl. Bibliotek. Desuden er en midlertidig opbevaring for KAS i pakhuset på tale allerede da.

  1972 SMKs medarbejdere skriver til Kulturministeriet: KAS må “i sin helhed betragtes som en studiesamling af høj værdi. KAS bør… bevares intakt og som en selvstændig offentlig tilgængelig samling og vil… med fordel kunne henlægges til en universitets-institution.”
  Denne plan blev ikke realiseret.

  1980 Initiativ til at redde samlingen fra destruktion i laden i Ledøje udgår fra Foreningen af danske Kunstmuseer, der sender en resolution til Kulturministeren. Initiativet bakkes op af andre foreninger, kunstnere, kunsthistorikere og klassiske arkæologer.
  Foreningen udgiver et særnummer af tidsskriftet Kunst og Museum om Afstøbningssamlingen.

  1980 Dansk Kunsthistoriker Forening arrangerer en velbesøgt høring om KAS på Charlottenborg. Høringen resulterer i, at Kulturministeriet nedsætter et udvalg vedr. KAS, der først og fremmest skal foreslå en flytning fra Ledøje til lokaler uden for SMK.

  1982 Udvalget vedr. KAS afgiver sin rapport til kulturministeriet og foreslår bl.a. flg. placeringer til gipssamlingen:
  Gl. Dok Pakhus og det nuv. Nordatlantens Brygge, begge på Christianshavn, og den tidligere geværfabrik på Ny Tøjhusgrunden ved Amager Boulevard.

  1982 Bl.a. pga. KASs anslåede værdi på c. 250 mio. kr. vil kulturminister Mimi Stilling Jakobsen sikre samlingen. Hun besøger laden i Ledøje i oktober og beslutter i begyndelsen af 1983, at KAS skal flyttes til kulturministeriets ejendom, Vestindisk Pakhus på Toldboden ved Københavns havn.

  1984 Efter indretning af Vestindisk Pakhus til opbevaring af KAS, flyttes samlingen fra laden i Ledøje til København.

  Flytningen gennemføres i november 1984 – januar 1985.

  1985 Stukkatør Jørgen Bau og en assistent påbegynder udpakning og restaurering af KAS i pakhuset. Ca. 84% af samlingens værker er temmelig beskadigede, ca. 11% af gipserne er alvorligt ødelagte, mens 4% bliver skønnet irreparable.

  Restaureringen pågik indtil 2002.

  1987 Klassisk arkæolog Jan Zahle ansættes som museumsinspektør i KAS på halv tid. Han nyregistrerer, katalogiserer og opstiller KAS i pakhuset. Denne udstilling af samlingen er i store træk bibeholdt til i dag. Der bliver fremstillet sokler til statuerne, så man forholdsvis nemt kan ændre dele af opstillingen.

  1992 KAS modtager en deponering fra Metropolitan Museum of Art, New York af en stor gruppe romanske relieffer fra St. Gilles-du-Gard-katedralen, der optræder på Unescos liste over verdenskulturarv.

  1993 KAS lægges ind under overinspektøren for Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling på SMK.

  1995 I februar 1995 genåbner KAS for publikum efter næsten 30 år i magasin. Åbningstiden er dog kun 12 timer om ugen.

  Samtidig åbner særudstillingen Ideal og virkelighed. Mennesket i kunsten fra Alexander den Store til dronning Kleopatra i Vestindisk Pakhus.

  1997 SMK vedtager handlingsplanen Hvad vil museet med Den kgl. Afstøbningssamling?, der ønsker at integrere KAS mere med SMKs øvrige planer; og at styrke forskningen og formidlingen.
  Planen bliver kun delvis realiseret.

  KAS klassificeres som studiesamling. Åbnes 18 timer om ugen.

  2000 SMK planlægger at udstille en stor del af KAS på museet i Sølvgade primært i den såkaldte skulpturgade.

  Planerne afføder offentlig protest fra universitets- og museumsfolk, fordi opdelingen af samlingen vil svække den og true dens eksistens på længere sigt. Flytningen bliver ikke realiseret.

  2001 Folketingets Kulturudvalg besøger KAS. SMKs direktør Allis Helleland pointerer, at driften ikke kan rummes indenfor SMKs budget: “Fremtiden for KAS afhænger af de fremtidige finanslovsbevillinger.” Dette synspunkt står i modsætning til handlingsplanen fra 1997.

  2001 KAS bestiller fire afstøbninger af Michelangelos værker i Firenze, så samlingen af kunstnerens skulpturer bliver næsten komplet – som det eneste sted i verden. Afstøbningerne ankommer i 2003.
  Aros overdrager en stor gruppe af gipsafstøbninger til KAS.

  Trods begrænset åbningstid har KAS 12.230 besøgende i 2001.

  2002 Som følge af VK-regeringens sparekrav vælger direktør Allis Helleland at lukke KAS næsten fuldstændigt: Efter kun syv års åbning fyres alle medarbejdere og adgangen reduceres til 5 timer månedligt.

  Hellelands dispositioner vækker debat i medierne, fagmiljøer m.m., og SMKs inspektørgruppe indgiver 19.3.2002 et mistillidsvotum mod direktøren.

  2002 Foreningen Afstøbningssamlings Venner dannes i protest mod neddroslingen af KAS og afskedigelsen af medarbejderne.

  2002 Afstøbningssamlingens Venner beder kulturminister Brian Mikkelsen forholde sig til lukningen. Han svarer:

  “SMK har valgt at udmønte besparelserne på en sådan måde, at museets kerneområder så vidt muligt friholdes. I lyset heraf har museet valgt at lade KAS komme i anden række i forhold til samlingerne af originale kunstværker i museets hovedbygning i Sølvgade.

  2003 Som protest mod lukningen af KAS arrangerer Afstøbningssamlings Venner en offentlig høring i København 6.2.2003.
  Høringen vækker opsigt og får bl.a. den effekt, at SMK øger KASs åbningstid til 10 timer hver onsdag med gratis adgang.

  2004 SMK ansætter en museumsinspektør med ansvar for KAS på en tre-årig kontrakt – også som følge af høringen i 2003.

  2005 Afstøbningssamlingens Venner udgiver hvidbogen Afstøbningssamlingen – død eller levende?

  2009 SMK ansætter kunsthistoriker Henrik Holm som museumsinspektør med ansvar for KAS i en midlertidig projektstilling.

  2009-11 Kunstakademiet opretter Figurhuggerskolen, som får til huse i KASs gipsværksted i pakhuset.
  Skolen uddanner figurhuggere efter klassiske principper, så de kan restaurere skulpturelle udsmykninger i parker, på pladser, på bygningsfacader m.m.

  2013 En flytning af KAS til Kongens Bryghus, der i forvejen huser Kongernes Lapidarium, er på tale på foranledning af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Planen bliver opgivet, da bryghuset er for fugtigt til gipserne.

  2014 SMK fastansætter Henrik Holm som museumsinspektør med ansvar for KAS.
  Ideen om at indrette Vestindisk Pakhus til en kulturinstitution, der rummer både KAS og et formidlingscenter for Danmarks kolonihistorie, begynder at tage form.

  2014 SMKs direktør varsles om, at Kulturministeriet overvejer at sælge Vestindisk Pakhus.

  2015 SMK Fridays rykker ind på KAS til et succesfuldt aftenarrangement.
  Desværre bliver en statuette stjålet, og sagen får en del opmærksomhed i pressen. Statuetten bliver kort tid efter returneret anonymt med et undskyldende brev.

  2015 Trods begrænset åbningstid på 8 timer / uge har KAS 12.300 gæster i 2015. Målt på besøgende pr. åbningstime ligger KAS på en 19. plads blandt danske kunstmuseer.
  Det er bedre end Davids Samling, Hirschsprungs Samling, Thorvaldsens Museum, Museum Jorn og de fleste provinsmuseer.

  2016 SMKs direktør Mikkel Bogh vælger at lukke KAS helt pr. 1.3.2016 som følge af regeringens årlige 2%-sparekrav – det såkaldte omprioriteringsbidrag. Samtidig skæres samlingens inspektørstilling ned til halv tid.

  2016 Som følge af nedlukningen af KAS afholder Afstøbningssamlingens Venner for egen regning tre proteståbninger af samlingen i foråret 2016. Ved arrangementerne taler forskellige kulturpersonligheder om samlingens vigtighed.

  2016 Afstøbningssamlingens Venner beder om aktindsigt i Kulturministeriet vedr. dokumenter om KAS. Ministeriet udleverer kun kendte papirer, men meddeler dog: “Der er ikke aktuelle planer om at fraflytte Vestindisk Pakhus.”

  2017-18 Et embedsmandsudvalg fra bl.a. Finans- og Kulturministeriet udpeger statsejendomme, der skal sælges.
  Kulturministeriet overvejer igen, om Vestindisk Pakhus, skal afhændes. Et salg vil indebære en meget dyr, besværlig, tidkrævende og meningsløs flytning af KAS.

  2018 Kulturministeriet beder SMK og Nationalmuseet om at udrede mulighederne for flytning af KAS fra Vestindisk Pakhus til Brede Værk. Præmissen for udredningen er, at KAS skal genopstilles som et “åbent magasin med mulighed for studiebesøg”.

  2019 SMKs og Nationalmuseets udredning konkluderer, at en flytning af KAS til Brede Værk er mulig. Et opmagasineringsfirma har udarbejdet en genopstillingsplan. KAS skal nu stuves sammen på 1214 m2 mod de nuv. 3186 m2 i Vestindisk Pakhus. Dvs. 38% af KASs nuv. plads!
  Flytningen til Brede ville altså være en de facto nedlukning af KAS – igen.

  2020 Iflg. en journalist fra DRs P1 Orientering oplyser Kulturministeriet pr. email 22.1., at Vestindisk Pakhus ikke længere skal sælges. Oplysningen bliver dog dementeret mundtligt af SMKs direktør samme dag. Ministeriet fastslår sidenhen, muligheden for salg ikke er bortfaldet. Læs mere her.

  2020 Afstøbningssamlingens Venner får foretræde for Folketingets Kulturudvalg om KASs kritiske situation. Udvalget indkalder da kulturminister Joy Mogensen i samråd mhp. KASs historie, fremtid og placering i Vestindisk Pakhus.
  Samrådet bliver dog aflyst, men ifølge ministerens udtalelse til pressen vil hun drøfte sagen senere med kulturpolitikerne.

  2020 Afstøbningssamlingens Venner søger om aktindsigt vedr. KAS hos Kulturministeriet og SMK. Svarene kan ses her.

  2020 Afstøbningssamlingens Venner hænger plakater op i København, der agiterer for, at KAS forbliver i Vestindisk Pakhus og dermed også, at staten ikke formøbler et stykke kulturarv af højeste kaliber.

  2020 SMK beslutter at holde KAS åbent 9 weekender i juli-august med en særudstilling af syv tegneres fortolkninger af værker fra KAS i tegneserieformat.
  Åbningen bliver en succes med 6.283 besøgende og demonstrerer KASs store potentiale – hvis man bare begynder at arbejde med samlingen.

  2020 Afstøbningssamlingens Venner opfordrer Folketingets kulturpolitikere til at tildele KAS en fast bevilling på finansloven for 2021. Der opstilles tre modeller for samlingens finansieringsbehov.
  Appellen bærer ikke umiddelbart frugt.

  2021 Morten Messerschmidt (DF) stiller et § 20-spørgsmål til kulturminister Joy Mogensen (S) om KASs fremtid.
  Ministeren svarer, at der ikke er truffet nogen afgørelse i sagen, ligesom en tidsfrist for et svar heller ikke foreligger.